2005-11-17 13:46:56

Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej RM w Łęknicy.


Protokół

Z przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej RM w Łęknicy.

1. Podmiot kontrolowany:

1)       Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1.

2)       Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łęknicy, ul. Woj. Polskiego
19,

3)   Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy, ul. Woj. Polskiego 2.

 

2. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Bartłomiej Jeziorski - kierownik zespołu kontrolnego

2.       Marian Kopytek - członek

3.       Piotr Magierski - członek

4.       Ryszard Starżyk - członek

 

3.  Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17.03.2005r.

4.  Kontrolą objęto:

1. Kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w zakładach i jednostkach budżetowych oraz dokonywane zakupy do 6.000 euro (za rok 2004).

5. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

1)      Urzędu Miejskiego - Jan Bieniasz, Burmistrz Łęknicy,

2)      Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty - Marcin Perczyński,

3)  Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - Janusz Beger.

6. Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielili:

1)      Erwin Henke - Inspektor UM

2)  Marcin Perczyński - Kierownik ZEAO

3)  Janusz Beger - Dyrektor OKSiR .

7. W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

W Urzędzie Miejskim w 2004r. dokonano dwóch zamówień publicznych:

-  na realizację projektu o nazwie: „Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju
handlu i usług w rejonie przejścia granicznego w Łęknicy",

-  na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej w Łęknicy i budżetów jednostek
organizacyjnych jej podległych .

W ZEAO w 2004r. dokonano również dwóch zamówień publicznych:

-  na zakup oleju opałowego,

-  na zakup mięsa.

 

Ponadto w ZEAO w 2004r. dokonano jednego zamówienia poniżej 6.000 euro na zakup środków chemicznych.

W OKSiR drobne zakupy typu: środki czystości, zaopatrzenie w różne materiały pracowników dokonywane są w wybranych sklepach.

Kontrolowano następujące dokumenty:

1) Urząd Miejski:

- dokumentacja przetargowa na realizację projektu o nazwie: „Poprawa warunków
funkcjonowania i rozwoju handlu i usług w rejonie przejścia granicznego

w Łęknicy", oraz na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej w Łęknicy i budżetów jednostek organizacyjnych jej podległych .

2) ZEAO:

- dokumentacja przetargowa dostaw oleju opałowego, mięsa, środków
chemicznych.

8. Wnioski oraz propozycje , co do sposobu usunięcia stwierdzonych

nieprawidłowości:

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją i wysłuchał wyjaśnień udzielonych przez poszczególnych przedstawicieli jednostek organizacyjnych.

Ponadto zespół stwierdził, że w wymienionych jednostkach nie były przeprowadzane wyspecjalizowane kontrole zewnętrzne w powyższym zakresie, a tylko taka kontrola byłaby w stanie sprawdzić zgodność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy i stwierdzić ewentualne nieprawidłowości.

9. Osoba reprezentująca Kierowników kontrolowanych jednostek Pan Jan ]
Bieniasz - Burmistrz Łęknicy został poinformowany o przysługującym mu
prawie przewidywanym w art.94 ust l i 2 Statutu Gminy Łęknica, zgłoszenia
w ciągu 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego uwag
dotyczących kontroli i jej wyników, Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Łęknicy.

Zgodnie z art.93 ust. l i 2 Statutu Gminy Łęknica w przypadku odmowy

podpisania protokołu przez Kierownika kontrolowanego podmiotu -

Burmistrza Łęknicy jako osoby reprezentującej, jest on zobowiązany do

złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej

przyczyn.

Wyjaśnienie to składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

 

Protokół niniejszy został sporządzony w 3 egzemplarzach, podpisanych po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz otrzymał kierownik kontrolowanego podmiotu.

Łęknica, dnia 17.03.2005r.

 


       

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 17.11.2005 13:46
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2005 13:46
Liczba wyświetleń: 964

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI