2005-11-17 13:48:53

Protokół kontroli przez Lubuski Urząd Wojewódzki


Gorzów Wielkopolski, 7 czerwca 2005r.

PROTOKÓŁ   KONTROLI

1. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta Łęknica, ul. Żurawska 1.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Jan Bieniasz Burmistrz.

3.   Rodzaj kontroli:
Problemowa.

4.       Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

07.03.2005r.

Odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta pod pozycją 1/2005.

5. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej i obecnej
przy kontroli:

Marcin Filon - Starszy Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego Nr 237 z dnia 1 marca 2005r., w obecności Pani Janiny Ledzianowskiej - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

6. Podstawa prawna kontroli:

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. (j.t. Dz. U. Nr 161, poz. 1688), przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktfw stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884).

6. Zakres kontroli:

Całokształt działalności Urzędu Stanu Cywilnego.

7. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 01.01.2000r. do dnia 31.12.2004r.

8. Wnioski i uwagi:

W kontrolowanym okresie sporządzono ogółem 161 aktów stanu cywilnego, w tym: 9 aktów urodzeń wpisane decyzją), 97 aktów małżeństw (w tym 44 konkordatowe), 55 aktów zgonu. Sprawdzono wyrywkowo kilkadziesiąt spraw z lat objętych kontrolą. Wnikliwa analiza wykazała, iż we wszystkich sprawach dokumentacja kompletowana jest właściwie. Stan prawny sporządzonych aktów stanu cywilnego nie budzi zastrzeżeń.

Wszystkie akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) pisane są bardzo starannie i przejrzyście.

Zbiorom ksiąg stanu cywilnego oraz prowadzonym do nich aktom zbiorowym zapewniono należyte warunki przechowywania. Aktualizacja ksiąg stanu cywilnego jest prowadzona na bieżąco.

Stan prawny wydanych decyzji nie budzi zastrzeżeń. Wszystkie skontrolowane decyzje wydane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korespondencja wpływająca do Urzędu Stanu Cywilnego, załatwiana jest właściwie oraz bez zbędnej zwłoki.

W stosunku do osoby kontrolowanej nie ma żadnych zastrzeżeń.

9. Protokół kontroli wraz z załącznikami został dostarczony Kierownikowi jednostki kontrolowanej:

Drogą pocztową -jako list polecony.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

 

Podpis kontrolującego                                Podpis osoby kontrolowanej

/-/ Marcin Filon                                                                      /-/ Janina Ledzianowska

                                  

                        Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

                                      /-/ Jan Bieniasz

Protokół sporządzono w 3 egz.:

1)      Adresat

2)      Wydział Prawny i Nadzoru

3)      a/a

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 17.11.2005 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2005 13:48
Liczba wyświetleń: 806

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI