1970-01-01 01:00:00

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY


Burmistrz

Imie i Nazwisko Jan Bieniasz
Kontakt

/POK. 102 / I piętro

TEL. 068 362 47 23 , 068 375 30 25

email: burmistrz@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Burmistrz kieruje Urzędem i reprezentuje Gminę na zewnątrz.

Sprawuje nadzór nad realizacją budżetu . Wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, jest szefem obrony cywilnej w Gminie oraz organizuje akcje ratownicze w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof. Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Burmistrza przez przepisy prawa .

Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00 oraz 15:00 - 16:00

Sekretarz Gminy

Imie i Nazwisko Marzena Brzezińska
Kontakt

/POK. 203 / II piętro

TEL. 068 362 47 07

email: sekretarz@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Do zadań w szczególności należy :

- nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie , zapewnienie sprawnego

funkcjonowania Urzędu ,

- planowanie i rozliczanie kosztów utrzymania Urzędu ,

- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy ,

- wykonywanie innych zadań z upoważnienia Burmistrza .

Skarbnik Gminy

Imie i Nazwisko Izabela Roszkowska
Kontakt

/POK. 205 A / II piętro

TEL. 068 362 47 16

email: skarbnik@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Do zadań w szczególności należy :

- wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu ,

- nadzór nad wykonaniem budżetu ,

- składanie kontrasygnaty na dokumentach zawierających zobowiązania pieniężne Gminy ,

- nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości ,

- opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu .

Referat Finansowy

Imie i Nazwisko Józefa Przybyłek - Inspektor
Kontakt

/POK. 205 / II piętro

TEL. 068 362 47 14

email: j.przybylek@umleknica.pl

Zakres czynnosci

sprawy księgowości budżetowej i pozabudżetowej .

Imie i Nazwisko Alina Rosa - Inspektor
Kontakt

/POK. 205 / II piętro

TEL. 068 362 47 15

email: place@umleknica.pl

Zakres czynnosci

sprawy płac , składek ZUS , podatku dochodowego i VAT .

Imie i Nazwisko Jolanta Cielińska - Inspektor
Kontakt

/POK. 205 / II piętro

TEL. 068 362 47 13

e-mail: podatki@umleknica.pl

Zakres czynnosci

Sprawy podatków i opłat lokalnych , udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.

Imie i Nazwisko Maria Zielińska - Specjalista
Kontakt

/POK. 14 / parter

TEL. 068 362 47 06

e-mail: kasa@umleknica.pl / b.zielinska@umleknica.pl

Zakres czynnosci

prowadzi kasę Urzędu Miejskiego .

Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

Imię i Nazwisko
 Marcin Perczyński - Kierownik referatu
 Kontakt
/POK. 207 /II piętro

TEL. 068 362 47 18

e-mail: inwestycje@umleknica.pl / m.perczynski@umleknica.pl
Zakres czynności
 Prowadzi sprawy:
- planowania zadań inwestycyjno - remontowych na terenie gminy,
- przygotowania dokumentacyjnego zadań inwestycyjno - remontowych,
- prowadzenie zamówień publicznych na zakupy towarów i usług wraz z przygotowaniem umów,
- prowadzenie inwestycji i remontów na etapie wykonastwa wraz z rozliczeniem finansowym,
- pozyskiwanie środków na inwestycje i remonty z dostępnych funduszy pomocowych.
Imię i Nazwisko Andrzej Walter - Inspektor
Maria Włodarczyk - Inspektor
Kontakt

/POK. 13 / parter

Jolanta Włodarczyk

Tel. 068 362 47 10

email: j.wlodarczyk@umleknica.pl

Andrzej Walter

Tel. 068 362 47 12

email: a.walter@umleknica.pl

Zakres czynności

Referat prowadzi wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem targowiska i parkingów . W tym m.in. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku , prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych , dzierżawa gruntów na targowisku i parkingach , opłata targowa i windykacja należności.

 Imie i Nazwisko  Wiesław Fudali - Inspektor
 Kontakt
/POK. 206/ II piętro

TEL. 068 362 47 08

email: w.fudali@umleknica.pl
 Zakres czynności  Prowadzi sprawy:
- planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów i wyrysów z planu,
- ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ochrony zabytków,
- prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
- ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska,
- ewidencji dróg gminnych,
- organizacji ruchu drogowego w mieście i komunikacji,
- zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
- zaopatrzenie miasta w energie elektryczną, ciepło, wodę, gaz,
Imię i Nazwisko  Ewa Jaślanek - Inspektor
Kontakt /POK. 206 / II piętro

TEL. 068 362 47 09

e-mail: e.jaslanek@umleknica.pl
Zakres czynności Prowadzi sprawy :
- gospodarowania nieruchomościami gminnymi (zbywanie , oddawanie w użytkowanie wieczyste , użytkowanie , dzierżawę , najem ,użyczenie , zarząd ) ,
- organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie,
- wywłaszczenia gruntów,
- ściąganie należności wynikających z gospodarki nieruchomościami,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- podziałów nieruchomości,
- rolnictwa, łowiectwa, gospodarki leśnej, zadrzewień oraz ochrony zwierząt,
- nadawanie numeracji nieruchomościom oraz nazewnictwa ulic, placów, osiedli.

Urząd Stanu Cywilnego

Imię i Nazwisko Danuta Pietrzak - Kierownik
Kontakt

/POK. 106 / I piętro

TEL. 068 362 47 19

e-mail: usc@umleknica.pl / d.pietrzak@umleknica.pl

Zakres czynności

Prowadzi sprawy :

- rejestracji stanu cywilnego / urodzin , małżeństw , zgonów i innych zdarzeń mających

- wpływ na stan cywilny osoby / ,

- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń

- zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ,

- zadań wynikających z Konkordatu ,

- wskazywanie kandydatów na opiekuna prawnego ,

- prowadzenie ewidencji ludności z wyłączeniem cudzoziemców ,

- wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość ,

- rejestr przedpoborowych i poboru ,

- prowadzenie stałego rejestru wyborców ,

- sporządzanie spisów uprawnionych do głosowania ,

- wydawanie zezwoleń na organizacje zbiórki publicznej na terenie gminy .

Stanowisko ds. Ogólnoorganizacyjnych

Imię i Nazwisko Joanna Dżumyło - Inspektor
Kontakt

/POK. 102 / I piętro, sekretariat

TEL. 068 362 47 00

email: sekretariat@umleknica.pl

Zakres czynności

Prowadzi sprawy :

- obsługa Sekretariatu Burmistrza ,

- prowadzenie ewidencji korespondencji ,

- załatwianie skarg i wniosków ,

- prowadzenie spraw osobowych , socjalnych i szkoleniowych pracowników ,

- archiwum zakładowe ,

- współdziałanie Gminy z organami administracji państwowej , jednostkami samorządu terytorialnego i innych instytucji .

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Współpracy Zagranicznej

Imię i Nazwisko Wiesław Zieliński - Z-ca. Kierownika USC
Kontakt

/POK. 202 / II piętro

TEL. 068 362 47 17

e-mail: obrona@umleknica.pl / w.zielinski@umleknica.pl

Zakres czynności

Prowadzi sprawy :

- obrony cywilnej i świadczeń na rzecz obrony ,

- realizacji zadań wynikających z zagrożeń nadzwyczajnych ,

- ochrony przeciwpożarowej miasta ,

- obsługa kontaktów zagranicznych oraz kontaktów w ramach euroregionów ,

- kancelaria tajna ,

- zezwolenia na imprezy masowe .

 

Stanowisko ds. Społecznych, Rozwoju Lokalnego

Imię i Nazwisko  Marlena Lucińska - Referent
Kontakt

/POK. 101 / , TEL. 068 362 47 02

e-mail:  spoleczne@umleknica.pl

Zakres czynności

Prowadzi sprawy:

- ewidencji działalności gospodarczej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla przedsiębiorstw,

- wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- wydawanie zezwoleń na usługi przewozowe taksówkami osobowymi,

- tworzenia, funkcjonowania i likwidacji szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

- awansu zawodowego nauczycieli, powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej,

- tworzenia, łączenia, przekształceń bibliotek, placówek kultury, sportu, rekreacji,

- współdziałanie, koordynacja i nadzór nad działalnością placówek oświatowych, kultury, sportu,

- nadzór nad ochroną zdrowia ludności,

- sprawy związane z ustawą o cudzoziemcach w tym również meldowanie cudzoziemców,

- zadań z ustawy o repatriacji,

 

Stanowisko ds. Obsługi Rady i jej Organów

Imię i Nazwisko Anna Sztrajbel - Samodzielny Referent
Kontakt

/POK. 104 / I piętro

TEL. 068 362 47 04

e-mail: a.sztrajbel@umleknica.pl

Zakres czynności

Prowadzi sprawy:

- obsługa formalna osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- organizowanie i nadzór nad wykonywaniem prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych,

- koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- obsługi administracyjnej i techniczno - kancelaryjnej Rady Miejskiej, komisji stałych i niestałych Rady,

- prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich zainteresowanym,

- przekazywanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza do realizacji oraz do badania legalności i publikacji,

- wyborów do organów przedstawicielskich (wybory Prezydenta, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),

- wyborów ławników,

- organizacji referendów,

- koordynowanie i prowadzenie spraw z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych krajowych.

- koordynowanie zadań z zakresu profilaktyki i patologii społecznej,

- obsługa komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Stanowisko ds. Informatyki i Promocj

Imię i Nazwisko Dawid Śliwiński - Podinspektor
Kontakt

/POK. 101B / I piętro

TEL. 068 362 47 03

e-mail: promocja@umleknica.pl / d.sliwinski@umleknica.pl

Zakres czynności

Prowadzi sprawy:

- gromadzenie infomacji o Gminie i przygotowanie materiałów promujących Gminę;

- prowadzenie i aktualizacja strony internetowej o Gminie;

- prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;

- gromadzenie informacji prasowych o Gminie;

- przygotowywanie i wydawanie Informatora Miejskiego;

- prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 01.01.1970 01:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2012 09:37
Liczba wyświetleń: 2021

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Struktura organizacyjna UM 2011.pdf 2012-01-12 09:01:52 Śliwiński Dawid
załącznik Struktura organizacyjna UM 2011.docx 2012-01-12 09:03:21 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 25.01.2012 09:36 Dawid Śliwiński
2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 25.01.2012 09:32 Dawid Śliwiński
3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 25.01.2012 09:28 Dawid Śliwiński
4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 25.01.2012 09:27 Dawid Śliwiński
5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 25.01.2012 09:26 Dawid Śliwiński
6 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 25.01.2012 09:21 Dawid Śliwiński
7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 06.05.2010 14:56 Dawid Śliwiński
8 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 06.05.2010 13:55 Dawid Śliwiński
9 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 22.03.2010 10:39 Dawid Śliwiński
10 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 30.04.2009 13:03 Dawid Śliwiński
11 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 18.09.2008 11:20 Dawid Śliwiński
12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 11.04.2008 14:09 Dawid Śliwiński
13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 08.04.2008 09:57 Dawid Śliwiński
14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 14.02.2008 13:30 Dawid Śliwiński
15 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 13.02.2008 14:31 Dawid Śliwiński
16 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 01.02.2008 11:33 Dawid Śliwiński
17 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 01.02.2008 11:27 Dawid Śliwiński
18 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 01.02.2008 11:20 Dawid Śliwiński
19 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 01.02.2008 10:52 Dawid Śliwiński
20 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY 01.02.2008 09:18 Dawid Śliwiński
21 wersja archiwalna 03.07.2007 10:59 Dawid Śliwiński
22 wersja archiwalna 21.12.2006 13:58 Zieliński
23 wersja archiwalna 07.06.2006 12:17 Zieliński
24 wersja archiwalna 07.06.2006 12:09 Zieliński
25 wersja archiwalna 07.06.2006 10:27 Zieliński
26 wersja archiwalna 05.08.2005 13:11 Zieliński
27 wersja archiwalna 10.06.2005 14:20 Zieliński
28 wersja archiwalna 10.06.2005 13:16 Zieliński
29 wersja archiwalna 10.06.2005 12:53 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI