2008-05-13 11:54:59

Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku


Poniżej odnośniki kierują użytkownika z BIP'u do 9 spisów kart
informacyjnych, które tworzone są w ramach każdej z kategorii dokumentów (od A do I).

Karta typu A:
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B:
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karta typu C:
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D:
Polityki, strategie, plany lub programy

Karta typu E:
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karta typu G:
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karta typu H:
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I:
Inne dokumentyPowyższy wykaz danych jest wypełnieniem obowiązku określonego w par. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 110, poz. 1058), który mówi, iż "dla kart informacyjnych w każdej kategorii dokumentów jest prowadzony spis kart informacyjnych zawierający numer kolejny karty, nazwę i zakres przedmiotowy dokumentu oraz dane podmiotu, którego dokument dotyczy".

Informacje o artykule

Autor: Wiesław Fudali
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 13.05.2008 11:54
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2008 12:00
Liczba wyświetleń: 935

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku 13.05.2008 11:54 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI