2009-03-04 14:13:12

UCHWAŁA NR XXV/136/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2009-03-04 14:11:36

UCHWAŁA NR XXIV/135/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości więcej...

2009-03-04 14:02:23

UCHWAŁA NR XXIV/134/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.


w sprawie uchwał budżetowej na rok 2009 Gminy Łęknica więcej...

2009-03-04 13:59:52

UCHWAŁA NR XXIV/133/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.


w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy więcej...

2009-03-04 13:47:01

UCHWAŁA NR XXIV/132/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2009-03-04 13:22:51

UCHWAŁA NR XXIV/131/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012 więcej...

2009-03-04 13:19:16

UCHWAŁA NR XXIV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok więcej...

2009-03-04 12:29:03

UCHWAŁA NR XXIV/129/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2009-01-16 11:48:53

UCHWAŁA NR XXIII/128/ 2008 z dnia 20 listopada 2008 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2009-01-16 11:46:18

UCHWAŁA NR XXIII/127/ 2008 z dnia 20 listopada 2008 r.


w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2009-01-16 11:36:41

UCHWAŁA NR XXIII/126/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Łęknica więcej...

2008-12-16 11:59:05

UCHWAŁA NR XXIII/125/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2009 rok więcej...

2008-12-16 11:58:21

UCHWAŁA NR XXIII/124/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2009 rok więcej...

2008-12-16 11:57:15

UCHWAŁA NR XXIII/123/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica więcej...

2008-12-16 11:55:55

UCHWAŁA NR XXIII/122/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica więcej...

2008-12-16 11:52:18

UCHWAŁA NR XXIII/121/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Łęknica więcej...

2008-12-16 11:51:24

UCHWAŁA NR XXIII/119/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2008-12-16 11:48:06

UCHWAŁA NR XXIII/118/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie upoważnienia Burmistrza Łęknicy do udzielania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Łęknica więcej...

2008-12-16 11:43:22

UCHWAŁA NR XXIII/117/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości więcej...

2008-12-16 11:42:16

UCHWAŁA NR XXIII/116/2008 RM z dnia 20 listopada 2008r.


w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/121/2005 Rady Miasta Łęknica z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim więcej...

2008-12-16 11:40:55

UCHWAŁA NR XXII/115/2008 RM z dnia 09 października 2008


w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych więcej...

2008-12-16 11:39:20

UCHWAŁA NR XXII/114/2008 RM z dnia 09 października 2008


w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy więcej...

2008-12-16 11:37:18

UCHWAŁA NR XXII/112/2008 RM z dnia 09 października 2008


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej więcej...

2008-12-16 11:06:36

UCHWAŁA NR XXII/110/2008 RM z dnia 09 października 2008


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęknicy więcej...

2008-12-16 11:04:07

UCHWAŁA NR XXII/109/2008 RM z dnia 09 października 2008


w sprawie zatwierdzania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy więcej...

2008-12-15 14:46:33

UCHWAŁA NR XXII/108/2008 RM z dnia 09 października 2008


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2008-12-15 14:44:30

UCHWAŁA NR XXII/107/2008 RM z dnia 09 października 2008


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2008-09-30 13:38:12

UCHWAŁA NR XXI/106/2008 RM z dnia 4 września 2008r


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/20005 Rady Miasta Łęknica z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim więcej...

2008-09-30 13:37:00

UCHWAŁA NR XXI/105/2008 RM z dnia 4 września 2008r


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy, działek Skarbu Państwa więcej...

2008-09-30 13:34:42

UCHWAŁA NR XXI/104/2008 RM z dnia 4 września 2008r


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własności Gminy, działki Skarbu Państwa więcej...

2008-09-30 13:29:59

UCHWAŁA NR XXI/103/2008 RM z dnia 4 września 2008r


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2008-07-11 10:25:27

UCHWAŁA NR XX/102/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, "Grupa Łużycka" więcej...

2008-07-11 10:24:06

UCHWAŁA NR XX/101/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r


w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Łęknicy więcej...

2008-07-11 10:20:19

UCHWAŁA NR XX/100/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2007r. więcej...

2008-07-11 10:18:10

UCHWAŁA NR XX/99/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2008-07-11 10:17:16

UCHWAŁA NR XX/98/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2008-07-11 10:12:41

UCHWAŁA NR XIX/97/2008 RM z dnia 27 maja 2008r


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2005 roku więcej...

2008-07-11 10:10:27

UCHWAŁA NR XIX/96/2008 RM z dnia 27 maja 2008r


w sprawie wprowadzenia zmian w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012 więcej...

2008-07-11 10:02:04

UCHWAŁA NR XIX/95/2008 RM z dnia 27 maja 2008r


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola Miejskiego w Łęknicy więcej...

2008-07-11 10:00:24

UCHWAŁA NR XVIII/94/2008 RM z dnia 29 kwietnia 2008r


w sprawie nawiązania współpracy z miastem Hejnice w Republice Czeskiej więcej...

2008-05-27 15:06:00

UCHWAŁA NR XVIII/93/2008 RM z dnia 29 kwietnia 2008r


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ... więcej...

2008-05-27 15:04:50

UCHWAŁA NR XVIII/92/2008 RM z dnia 29 kwietnia 2008r


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2008-05-27 15:03:01

UCHWAŁA NR XVIII/91/2008 RM z dnia 29 kwietnia 2008r


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2008-05-27 15:00:50

UCHWAŁA NR XVIII/90/2008 RM z dnia 29 kwietnia 2008r


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2008-05-27 14:59:30

UCHWAŁA NR XVIII/89/2008 RM z dnia 29 kwietnia 2008r


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy więcej...

2008-05-27 14:57:04

UCHWAŁA NR XVII/88/2008 RM z dnia 31 marca 2008r


w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów więcej...

2008-05-27 14:55:07

UCHWAŁA NR XVII/87/2008 RM z dnia 31 marca 2008r


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęknica. więcej...

2008-05-21 15:01:11

Uchwała Nr XVII/86/2008 RM z dnia 31.03.2008r.


w sprawie uchwalenia nowego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy więcej...

2008-03-11 11:19:58

Uchwała Nr XVI/85/2008 RM z dnia 27.02.2008r


w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej na skutek przekwalifikowania już wpisanej działalności gospodarczej zgodnie z nową Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) więcej...

2008-03-11 11:19:19

Uchwała Nr XVI/84/2008 RM z dnia 27.02.2008r.


W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa. więcej...

2008-03-11 11:16:44

Uchwała Nr XVI/83/2008 RM z dnia 27.02.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012 więcej...

2008-03-11 11:16:02

UCHWAŁA NR XVI/82/2008 RM z dnia 27.02.2008


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok więcej...

2008-03-11 11:14:56

UCHWAŁA NR XVI/81/2008 RM z dnia 27.02.2008r.


w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęknicy więcej...

2008-03-10 13:18:45

UCHWAŁA NR XVI/80/2008 RM z dnia 27.02.2008r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie więcej...

2008-03-10 13:15:56

UCHWAŁA NR XVI/79/2008 RM z dnia 28.02.2008r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 dla Gminy Łęknica więcej...

2008-03-10 13:07:09

UCHWAŁA NR XVI/78/2008 RM z dnia 27.02.2008r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica w 2008 roku. więcej...

2008-03-10 09:39:59

UCHWAŁA NR XVI/77/2008 RM z dnia 27.02.2008r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łęknicy i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy. więcej...

2008-02-01 08:10:28

Uchwała Nr XV/76/2008 RM z dnia 30.01.2008r.


w sprawie powołania Skarbnika Gminy. więcej...

2008-02-01 07:54:38

Uchwała Nr XV/75/2008 RM z dnia 30.01.2008r.


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Łęknica. więcej...

2008-01-31 14:58:11

UCHWAŁA Nr XV-74-2008 RM z dnia 30.01.2008r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie. więcej...

2008-01-31 14:52:12

Uchwała NR XV/73/2008 RM w Łęknicy z dnia 30.01.2008r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r. oraz przedłożenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2008r. więcej...

2008-01-31 13:00:43

Uchwała NR XV/72/2008 RM z dnia 30.01.2008 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2008r. więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI