2005-12-29 11:02:02

Uchwała Nr XXXIII/169/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2005r.


w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego więcej...

2005-12-29 11:00:53

Uchwała Nr XXXIII/168/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2005r.


w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego więcej...

2005-12-29 11:00:24

Uchwała Nr XXXIII/167/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2005r.


w sprawie ustalenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych pojazdem nie będącym własnością gminy więcej...

2005-12-29 10:59:57

Uchwała Nr XXXIII/166/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2005r.


w sprawie budżetu gminy Łęknica na 2006r więcej...

2005-12-27 10:55:21

Uchwała Nr XXXII/165/2005 RM w Łęknicy z dnia 14 grudnia 2005r.


w sprawie zmian w budżecie więcej...

2005-12-27 10:54:56

Uchwała Nr XXXII/164/2005 RM w Łęknicy z dnia 14 grudnia 2005r.


w sprawie zmian w budżecie więcej...

2005-12-27 10:54:28

Uchwała Nr XXXII/163/2005 RM w Łęknicy z dnia 14 grudnia 2005r.


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2006r więcej...

2005-12-27 10:53:28

Uchwała Nr XXXII/162/2005 RM w Łęknicy z dnia 14 grudnia 2005r.


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2006r więcej...

2005-12-27 10:52:03

Uchwała Nr XXXII/161/2005 RM w Łęknicy z dnia 14 grudnia 2005r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica więcej...

2005-12-27 10:50:39

Uchwała Nr XXXII/160/2005 RM w Łęknicy z dnia 14 grudnia 2005r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Łęknica, obowiązującego w 2006r więcej...

2005-11-29 14:31:14

Uchwała Nr XXXI/159/2005 RM w Łęknicy z dnia 23 listopada 2005r.


o przeznaczeniu do wyburzenia obiektów budowlanych i budowli na terenie byłej Huty Szkła „Vitrosilicon” położonych w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 5 więcej...

2005-11-29 14:30:11

Uchwała Nr XXXI/158/2005 RM w Łęknicy z dnia 23 listopada 2005r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łęknicy więcej...

2005-11-29 14:29:28

Uchwała Nr XXXI/157/2005 RM w Łęknicy z dnia 23 listopada 2005r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-11-29 14:28:53

Uchwała Nr XXXI/156/2005 RM w Łęknicy z dnia 23 listopada 2005r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-11-29 14:28:07

Uchwała Nr XXXI/155/2005 R M w Łęknicy z dnia 23 listopada 2005r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-10-27 09:06:02

Uchwała Nr XXX/154/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 września 2005r.


w sprawie zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy więcej...

2005-10-27 09:04:52

Uchwała Nr XXX/153/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 września 2005r.


w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Łęknica więcej...

2005-08-10 10:41:04

Uchwała Nr XXIX/152/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 lipca 2005r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2005-08-10 10:40:01

Uchwała Nr XXIX/151/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 lipca 2005r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-10 10:38:58

Uchwała Nr XXVIII/150/2005 RM w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2005r.


w sprawie umorzenia wierzytelności gminy z tytułu zaległości w opłacie czynszu najmu mieszkania komunalnego więcej...

2005-08-10 10:37:41

Uchwała Nr XXVIII/149/2005 RM w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2005r.


w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXXIII/172/2001 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów wraz z późniejszymi zmianami więcej...

2005-08-10 10:35:16

Uchwała Nr XXVIII/148/2005 RM w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2005r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta Łęknica więcej...

2005-08-10 10:33:59

Uchwała Nr XXVIII/147/2005 RM w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2005r.


w sprawie utworzenia przez Gminę Łęknica Fundacji "Park Mużakowski w Łęknicy" więcej...

2005-08-10 10:32:33

Uchwała Nr XXVII/146/2005 RM w Łęknicy z dnia 07 czerwca 2005r.


w sprawie zmian w budżecie więcej...

2005-08-10 10:31:44

Uchwała Nr XXVII/145/2005 RM w Łęknicy z dnia 07 czerwca 2005r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-10 10:30:52

Uchwała Nr XXVII/144/2005 RM w Łęknicy z dnia 07 czerwca 2005r.


w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji "Łęknica" więcej...

2005-08-10 10:29:45

Uchwała Nr XXVII/143/2005 RM w Łęknicy z dnia 07 czerwca 2005r.


w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica więcej...

2005-08-10 10:28:16

Uchwała Nr XXVII/142/2005 RM w Łęknicy z dnia 07 czerwca 2005r.


w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych do celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego więcej...

2005-08-10 10:25:47

Uchwała Nr XXVII/141/2005 RM w Łęknicy z dnia 07 czerwca 2005r.


w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łęknica więcej...

2005-08-10 10:24:34

Uchwała Nr XXVII/140/2005 RM w Łęknicy z dnia 07 czerwca 2005r.


w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Łęknicy więcej...

2005-08-10 10:22:59

Uchwała Nr XXVI/139/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2005r.


w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO więcej...

2005-08-10 10:21:11

Uchwała Nr XXVI/138/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2005r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2005-08-10 10:19:40

Uchwała Nr XXVI/137/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2005r.


w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu więcej...

2005-08-10 10:17:14

Uchwała Nr XXVI/136/2005 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2005r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy więcej...

2005-08-10 10:12:21

Uchwała Nr XXV/135/2005 RM w Łęknicy z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2005r. więcej...

2005-08-10 10:08:39

Uchwała Nr XXV/134/2005 RM w Łęknicy z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łęknicy więcej...

2005-08-10 10:07:01

Uchwała Nr XXV/133/2005 RM w Łęknicy z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na tych rachunkach oraz przeznaczenia tych dochodów więcej...

2005-08-10 10:00:20

Uchwała Nr XXV/132/2005 RM w Łękncy z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Łęknicy więcej...

2005-08-10 09:50:44

Uchwała Nr XXV/131/2005RM w Łęknicy z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Łęknicy więcej...

2005-08-10 09:47:39

Uchwała Nr XXV/130/2005 RM w Łęknicy z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy więcej...

2005-08-10 09:45:58

Uchwała Nr XXV/129/2005 RM w Łęknicy z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica więcej...

2005-08-10 09:44:25

Uchwała Nr XXV/128/2005 RM w Łęknicy z dnia 31 marca 2005r. - uchylona Uchwałą nr XII.92.2011


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łęknica na lata 2005-2010 więcej...

2005-08-10 09:43:01

Uchwała Nr XXV/127/2005 RM w Łęknicy z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2005r. więcej...

2005-08-10 09:41:21

Uchwała Nr XXV/126/2005 RM w Łęknicy z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego więcej...

2005-08-10 09:39:49

Uchwała Nr XXIV/125/2005 RM w Łęknicy z dnia 14 marca 2005r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-10 09:39:00

Uchwała Nr XXIV/124/2005 RM w Łęknicy z dnia 14 marca 2005r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-10 09:37:14

Uchwała Nr XXIV/123/2005 RM w Łęknicy z dnia 14 marca 2005r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2005r. więcej...

2005-08-10 09:34:00

Uchwała Nr XXIII/122/2005 RM w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie i skomunalizowanie nieruchomości niezabudowanych położonych w Łęknicy więcej...

2005-08-10 09:32:33

Uchwała Nr XXIII/121/2005 RM w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.


w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim więcej...

2005-08-10 09:31:03

Uchwała Nr XXIII/120/2005 RM w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/115/2004 RM w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2004r. dot. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli więcej...

2005-08-09 14:17:29

Uchwała Nr XXIII/119/2005 RM w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.


w sprawie umorzenia wierzytelności gminy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-własnościowej w Łęknicy z tytułu niespłaconej pożyczki więcej...

2005-08-09 14:15:22

Uchwała Nr XXIII/118/2005 RM w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r. oraz przedłożenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2005r. więcej...

2005-08-09 14:13:45

Uchwała Nr XXIII/117/2005 RM w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2005r. więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI