2005-08-09 11:15:19

Uchwała Nr XIV/67/2004 RM w Łęknicy z dnia 09 lutego 2004r.


w sprawie budżetu gminy Łęknica na 2004r. więcej...

2005-08-09 11:14:14

Uchwała NrXIV/68/2004 RM w Łęknicy z dnia 09 lutego 2004r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2004r. więcej...

2005-08-09 11:13:01

Uchwała Nr XIV/69/2004 RM w Łęknicy z dnia 09 lutego 2004r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r oraz przedłożenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2004r. więcej...

2005-08-09 11:11:04

Uchwała Nr XIV/70/2004 RM w Łęknicy z dnia 09 lutego 2004r.


w sprawie zwolnienia z opłaty dot. uzupełnienia wpisu w ewidencji działalności gospodarczej wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw więcej...

2005-08-09 11:08:14

Uchwała Nr XIV/71/2004 RM w Łęknicy z dnia 09 lutego 2004r.


w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości nr 176/5 położonej przy ul. XX-lecia w Łęknicy więcej...

2005-08-09 11:06:11

Uchwała Nr XV/72/2004 RM w Łęknicy z dnia 11 marca 2004r.


w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy więcej...

2005-08-09 11:03:02

Uchwała Nr XV/73/2004 RM w Łęknicy z dnia 11 marca 2004r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/101/2000 RM w Łęknicy z dnia 24.05.2000r dot. trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania więcej...

2005-08-09 11:00:36

Uchwała Nr XV/74/2004 RM w Łęknicy z dnia 11 marca 2004r.


wsprawie zmian w składzie osobowym i liczbowym Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego więcej...

2005-08-09 10:58:51

Uchwała Nr XV/75/2004 RM w Łęknicy z dnia 11 marca 2004r.


w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych więcej...

2005-08-09 10:57:14

Uchwała Nr XV/76/2004 RM w Łęknicy z dnia 11 marca 2004r.


w sprawie przesunięcia terminu spłaty pożyczki więcej...

2005-08-09 10:56:22

Uchwała Nr XVI/77/2004 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2004r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy z tytułu działalności finansowej więcej...

2005-08-09 10:51:11

Uchwała Nr XVI/78/2004 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2004r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-09 10:50:02

Uchwała Nr XVI/79/2004 RM w Łęnicy z dnia 28 kwietnia 2004r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-09 10:49:14

Uchwała Nr XVI/80/2004 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2004r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-09 10:47:09

Uchwała Nr XVI/81/2004 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2004r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2005-08-09 10:45:48

Uchwała Nr XVI/82/2004 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2004r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknicy więcej...

2005-08-09 10:44:06

Uchwała Nr XVI/83/2004 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2004r.


w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknicy więcej...

2005-08-09 10:42:30

Uchwała Nr XVI/84/2004 RM wŁęknicy z dnia 28 kwietnia 2004r.


w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości nr 66/13 położonej przy ul. XX-lecia w Łęknicy więcej...

2005-08-09 10:40:37

Uchwała Nr XVI/85/2004 RM w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2004r.


w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości nr 90/1 oraz nr 59/1 położone przy ul. XX-lecia w Łęknicy więcej...

2005-08-09 10:38:49

Uchwała Nr XVII/86/2004 RM w Łęknicy z dnia 02 czerwca 2004r.


w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Łęknicy więcej...

2005-08-09 10:37:06

Uchwała Nr XVII/87/2004 RM w Łęknicy z dnia 02 czerwca 2004r.


w sprawie powołania Komisji d/s opracowania projektów statutów OKSIR i MZK więcej...

2005-08-09 09:51:38

Uchwała Nr XVIII/88/2004 RM w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2004r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego więcej...

2005-08-09 09:50:43

Uchwała Nr XVIII/89/2004 RM w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2004r.


w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy więcej...

2005-08-09 09:49:44

Uchwała Nr XVIII/90/2004 RM w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2004r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam więcej...

2005-08-09 09:44:03

Uchwała NrXVIII/91/2004 RM w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2004r.


w sprawie powołania Komisji d/s rozwoju lokalnego w Łęnicy więcej...

2005-08-09 09:42:47

Uchwała Nr XVIII/92/2004 Rm w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2004r.


w sprawie wyrażenia zody na dzierżawę działki nr 212/2 na czas określony więcej...

2005-08-09 09:41:39

Uchwała Nr XVIII/93/2004 RM w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2004r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-09 09:40:30

Uchwała Nr XIX/94/2004 RM w Łęknicy z dnia 02 września 2004r.


w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Łęknica więcej...

2005-08-09 09:39:25

Uchwała Nr XIX/95/2004 RM w Łęknicy z dnia 02 września 2004r.


wsprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-09 09:37:35

Uchwała Nr XIX/96/2004 RM w Łęknicy z dnia 02 września 2004r.


w sprawie zmiany załącznika o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego więcej...

2005-08-09 09:36:10

Uchwała Nr XIX/97/2004 RM w Łęknicy z dnia 02 września 2004r.


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Miejskiego w Łęknicy więcej...

2005-08-09 08:16:53

Uchwała Nr XX/98/2004 RM w Łęknicy z dnia 20 października 2004r.


w sprawie zmiany treści załącznika o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych więcej...

2005-08-09 08:15:30

Uchwała Nr XX/99/2004 RM w Łęknicy z dnia 20 października 2004r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-09 08:14:33

Uchwała Nr XX/100/2004 RM w Łęknicy z dnia 20 października 2004r.


w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2005-08-09 08:09:46

Uchwała Nr XX/101/2004 RM w Łęknicy z dnia 20 października 2004r.


w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy więcej...

2005-08-09 08:08:14

Uchwała Nr XX/102/2004 RM w Łęknicy z dnia 20 listopada 2004r.


w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Łęknicy więcej...

2005-08-09 08:07:11

Uchwała Nr XX/103/2004 RM w Łęknicy z dnia 20 października 2004r.


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej więcej...

2005-08-09 08:06:06

Uchwała Nr XXI/104/2004 RM w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego więcej...

2005-08-09 08:05:02

Uchwała Nr XXI/105/2004 RM w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-09 08:03:20

Uchwała Nr XXI/106/2004 RM w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-09 08:02:23

Uchwała Nr XXI/107/2004 RM w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2005-08-09 08:01:21

Uchwała Nr XXI/108/2004 RM w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2005r więcej...

2005-08-09 07:59:25

Uchwała Nr XXi/109/2004 RM w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2005r więcej...

2005-08-09 07:58:24

Uchwała Nr XXI/110/2004 RM w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęknica więcej...

2005-08-09 07:56:27

Uchwała Nr XXI/111/2004 RM w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu więcej...

2005-08-09 07:53:39

Uchwała Nr XXi/112/2004 RM w Łęknicy z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łęknicy w przedmiocie zmiany Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP więcej...

2005-08-09 07:52:07

Uchwała Nr XXII/113/2004 RM w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2004r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-09 07:50:21

Uchwała Nr XXII/114/2004 RM w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2004r.


w sprawie budżetu Gminy Łęknica na 2005r więcej...

2005-08-09 07:48:41

Uchwała Nr XXII/115/2004 RM w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2004r.


w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli więcej...

2005-08-09 07:47:27

Uchwała Nr XXII/116/2004 RM w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2004r.


w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Łużyckiego Związku Gmin więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI