2005-08-08 13:51:41

Uchwała Nr V/17/2003 RM w Łęknicy z dnia 13 lutego 2003r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2003r więcej...

2005-08-08 13:50:58

Uchwała Nr V/18/2003 RM w Łęknicy z dnia 13 lutego 2003r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2003r. oraz przedłożenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2003r więcej...

2005-08-08 13:50:23

Uchwała Nr V/19/2003 RM w Łęknicy z dnia 13 lutego 2003r.


w sprawie ustalenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy w Euroregionie Nysa więcej...

2005-08-08 13:49:37

Uchwała Nr V/20/2003 RM w Łęknicy z dnia 13 lutego 2003r.


w sprawie ustalenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bóbr więcej...

2005-08-08 13:49:00

Uchwała Nr V/21/2003 RM w Łęknicy z dnia 13 lutego 2003r.


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie i skomunalizowanie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 373 położoną w Łęknicy - Uchylono w drodze nadzoru więcej...

2005-08-08 13:48:23

Uchwała Nr V/22/2003 RM w Łęknicy z dnia 13 lutego 2003r.


w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łęknicy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu oraz określenia zasad użytkowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych więcej...

2005-08-08 13:47:17

Uchwała Nr V/23/2003 RM w Łęknicy z dnia 13 lutego 2003r.


w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Statutu Gminy Łęknica więcej...

2005-08-08 13:46:39

Uchwała Nr V/24/2003 RM w Łęknicy z dnia 13 lutego 2003r.


w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorowi Gimnazjum w Łęknicy więcej...

2005-08-08 13:46:02

Uchwała Nr VI/25/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie Statutu Gminy Łęknica więcej...

2005-08-08 13:45:23

Uchwała Nr VI/26/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica więcej...

2005-08-08 13:44:51

Uchwała Nr VI/27/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych więcej...

2005-08-08 13:44:13

Uchwała Nr VI/28/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie i skomunalizowanie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 373 położoną w Łęknicy więcej...

2005-08-08 13:43:42

Uchwała Nr VI/29/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-08 13:43:12

Uchwała Nr VI/30/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/206/2002 RM w Łęknicy z dnia 04 października 2002r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości więcej...

2005-08-08 13:42:41

Uchwała Nr VI/31/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/172/2001 RM w Łęknicy dotyczącej stypendiów dla uczniów i studentów więcej...

2005-08-08 13:42:09

Uchwała Nr VI/32/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy na Członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach więcej...

2005-08-08 13:41:23

Uchwała Nr VI/33/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2005-08-08 13:40:43

Uchwała Nr VI/34/2003 RM w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003r.


w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Łęknicy więcej...

2005-08-08 13:40:04

Uchwała Nr VII/35/2003 RM w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2003r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta w Łęknicy z tytułu działalności finansowej więcej...

2005-08-08 13:39:31

Uchwała Nr VII/36/2003 RM w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2003r.


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych więcej...

2005-08-08 13:38:35

Uchwała Nr VIII/37/2003 RM w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2003r.


w sprawie dzierżawy działki nr 17615 Panu Zenonowi Garbacz więcej...

2005-08-08 13:37:51

Uchwała Nr VIII/38/2003 RM w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2003r.


w sprawie dzierżawy działki nr 196/22 Panu Grzegorzowi Nowakowi więcej...

2005-08-08 13:37:17

Uchwała Nr VIII/39/2003 RM w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2003r.


w sprawie nadania nazw ulicom w Łęknicy więcej...

2005-08-08 13:36:43

Uchwała Nr VIII/40/2003 RM w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2003r.


w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Łęknica oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu więcej...

2005-08-08 13:35:14

Uchwała Nr VIII/41/2003 RM w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2003r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/206/2002 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 04 października 2002r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości więcej...

2005-08-08 13:31:01

Uchwała Nr VIII/42/2003 RM w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2003r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie zagospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Łęknica więcej...

2005-08-08 13:30:21

Uchwała Nr VIII/43/2003 RM w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2003r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/164/2001 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 października 2001r. dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2001-2006 więcej...

2005-08-08 13:29:48

Uchwała Nr VIII/44/2003 RM w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2003r.


w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej właścicielom lokali wykupionych od gminy Łęknica więcej...

2005-08-08 13:29:15

Uchwała Nr IX/45/2003 RM w Łęknicy z dnia 05 września 2003r.


w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników więcej...

2005-08-08 13:28:37

Uchwała Nr IX/46/2003 RM w Łęknicy z dnia 05 września 2003r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-08 13:28:06

Uchwała Nr X/47/2003 RM w Łęknicy z dnia 28 października 2003r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-08 13:27:35

Uchwała Nr X/48/2003 RM w Łęknicy z dnia 28 października 2003r.


w sprawie dzierżawy działki nr 90 Państwu Bożenie i Markowi Gondela zam. Łęknica więcej...

2005-08-08 13:26:59

Uchwała Nr X/49/2003 RM w Łęknicy z dnia 28 października 2003r.


w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy więcej...

2005-08-08 13:26:05

Uchwała Nr X/50/2003 RM w Łęknicy z dnia 28 października2003r.


w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żarach więcej...

2005-08-08 13:25:35

Uchwała Nr XI/51/2003 RM w Łęknicy z dnia 27 listopada 2003r.


w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Przewodniczącego RM Pana Wiesława Sokołowskiego więcej...

2005-08-08 13:25:03

Uchwała Nr XI/52/2003 RM w Łęknicy z dnia 27 listopada 2003r.


w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego RM więcej...

2005-08-08 13:24:33

Uchwała Nr XI/53/2003 RM w Łęknicy z dnia 27 listopada 2003r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-08 13:23:59

Uchwała Nr XI/54/2003 RM w Łęknicy z dnia 27 listopada 2003r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-08 13:23:23

Uchwała Nr XI/55/2003 RM w Łęknicy z dnia 27 listopada 2003r.


w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza więcej...

2005-08-08 13:20:04

Uchwała Nr XI/56/2003 RM w Łęknicy z dnia 27 listopada 2003r.


w sprawie przystąpienia Gminy Łęknica do Łużyckiego Związku Gmin i przyjęcie jego Statutu więcej...

2005-08-08 13:19:29

Uchwała Nr XII/57/2003 RM w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica więcej...

2005-08-08 13:18:15

Uchwała Nr XII/58/2003 RM w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2004r. więcej...

2005-08-08 13:17:36

Uchwała Nr XII/59/2003 RM w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica więcej...

2005-08-08 13:17:03

Uchwała Nr XII/60/2003 RM w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2004r więcej...

2005-08-08 13:16:16

Uchwała Nr XII/61/2003 RM w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-08 13:15:36

Uchwała Nr XII/62/2003 RM w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-08 13:05:06

Uchwała Nr XII/63/2003 RM w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej więcej...

2005-08-08 13:04:30

Uchwała Nr XII/64/2003 RM w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu..., oraz zmian w składzie osobowym i liczbowym Komisji Kultury... . więcej...

2005-08-08 13:03:27

Uchwała Nr XII/65/2003 RM w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych więcej...

2005-08-08 13:02:52

Uchwała Nr XIII/66/2003 RM w Łęknicy z dnia 30 grudnia 2003r.


w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany załącznika Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2003r. więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI