2009-11-24 11:36:31

Przedszkole Miejskie w Łęknicy
Przedszkole Miejskie

 


Adres 68 - 208 Łęknica
ul. Kościuszki 1
Kontakt Telefon: (0048) 68 375 30 54
email: pmleknica@wp.pl
WWW: http://www.leknickieprzedszkole.friko.pl
Informacje

Przedszkole Miejskie w Łęknicy jest placówką publiczną , działającą na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym( Dz.U. Nr 16,poz. 95 z późn. zm.)

2.    Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 0 prawie budżetowym ( Dz.U.Nr4 poz.18 z późn. zm.)

3.    Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr.67, poz. 329 z późn. zm. )

4.    Rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2002r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola ( Dz. U.Nr.10, poz.96 )

5.    Rozporządzenia MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej ( Dz. U. Nr. 51, poz. 458 )

6.    Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia1982r. ( Dz. U. z 1997r. Nr. 56, poz. 357, z 1998r., Nr. 106, poz.668 i Nr. 162, poz.1118 oraz z 2000r. Nr. 12, poz. 136, Nr. 19, poz. 239 I Nr. 22, poz.292)

7.    Konwencji Praw Dziecka ( 20 listopad 1989r. ONZ ). 

Przedszkole jest jednostką budżetową podległą Radzie Miejskiej w Łęknicy. Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawuje Burmistrz Miasta Łęknica. Natomiast nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Przedszkole przystosowane jest na przyjęcie 100 dzieci ( 100 miejsc ) w 4 oddziałach wiekowych. Obecnie w przedszkolu zorganizowane są 2 oddziały dzieci 6 – letnich,  1 oddział dzieci 3-4 –letnich oraz 1 oddział dzieci 5- letnich.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :

·       Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka w oparciu o jego indywidualny potencjał i możliwości rozwojowe,

·       Kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec siebie i innych ludzi, świata, wobec życia,

·       Wspiera dziecko w osiągnięciu takiego rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,

·       Pomaga rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci.

 

Jako placówka publiczna przedszkole zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, językowej oraz własnej historii i kultury.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat ( w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami wychowankami przedszkola mogą być dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny lub dzieci zakwalifikowane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną do kształcenia specjalnego).

W przedszkolu dzieci mają stałą opiekę ze strony pracownika pedagogicznego.

Przedszkole Miejskie w Łęknicy zapewnia opiekę dzieciom w godzinach od 6.30 do 16.00

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 24.11.2009 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2009 12:16
Liczba wyświetleń: 504

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przedszkole Miejskie w Łęknicy 24.11.2009 12:13 Dawid Śliwiński
2 Przedszkole Miejskie w Łęknicy 24.11.2009 12:07 Dawid Śliwiński
3 Przedszkole Miejskie w Łęknicy 24.11.2009 12:01 Dawid Śliwiński
4 Przedszkole Miejskie w Łęknicy 24.11.2009 11:57 Dawid Śliwiński
5 Przedszkole Miejskie w Łęknicy 24.11.2009 11:36 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI