2011-01-05 13:22:16

UCHWAŁA NR III/20/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010r.


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę Nr XXXII/165/2001 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 października 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęknica więcej...

2011-01-05 13:20:34

UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej więcej...

2011-01-05 13:19:06

UCHWAŁA NR III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok więcej...

2011-01-05 13:18:41

UCHWAŁA NR III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2011-01-05 13:18:16

UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŁEKNICY z dnia 28 grudnia 2010r.


w sprawie utworzenia przy Zespole Szkół Publicznych rachunku dochodów własnych, ustalenia Źródeł dochodów własnych gromadzonych na tych rachunkach oraz przeznaczenia tych dochodów. więcej...

2011-01-05 13:17:55

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2011-01-05 13:17:29

UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica więcej...

2011-01-05 13:16:53

UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-01-05 13:16:43

UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010r.


zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-01-05 13:15:56

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęknicy więcej...

2011-01-05 13:15:25

UCHWAŁA NR III/9/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2014 więcej...

2011-01-05 13:14:44

UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-12-20 07:24:36

UCHWAŁA NR II/6/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 6 grudnia 2010r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-12-20 07:21:10

UCHWAŁA NR II/5/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 6 grudnia 2010r.


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Nr XLI/226/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam więcej...

2010-12-08 08:21:15

Uchwała nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2010r.


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej oraz ustalenia zakresu ich działania więcej...

2010-12-08 08:20:42

Uchwała nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2010r.


w sprawie stwierdzenia powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęknicy więcej...

2010-12-08 08:20:23

Uchwała nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2010r.


w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej więcej...

2010-12-08 08:18:39

Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2010r.


w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej więcej...

2010-11-10 08:58:10

UCHWAŁA NR XLVII/285/2010 RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.


w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania więcej...

2010-11-10 08:56:46

UCHWAŁA NR XLVII/284/2010 RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.


w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów więcej...

2010-11-10 08:55:47

UCHWAŁA NR XLVII/283/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r. - Uchylona


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok więcej...

2010-11-10 08:54:47

UCHWAŁA NR XLVII/282/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-11-10 08:52:27

UCHWAŁA NR XLVII/280/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naświadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica. więcej...

2010-11-10 08:51:33

UCHWAŁA NR XLVII/279/2010 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg więcej...

2010-11-10 08:50:33

UCHWAŁA NR XLVII/278/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.


w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-11-10 08:49:52

UCHWAŁA NR XLVII/277/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.


w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-11-10 08:49:17

UCHWAŁA NR XLVII/276/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2011 rok więcej...

2010-11-10 08:48:27

UCHWAŁA NR XLVII/275/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica więcej...

2010-11-10 08:47:43

UCHWAŁA NR XLVII/274/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-11-10 08:47:08

UCHWAŁA NR XLVII/273/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-11-10 08:46:25

UCHWAŁA NR XLVII/272/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-11-10 08:45:48

UCHWAŁA NR XLVII/271/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-11-10 08:44:32

UCHWAŁA NR XLVII/270/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych więcej...

2010-11-10 08:43:39

UCHWAŁA NR XLVII/269/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych więcej...

2010-11-10 08:41:09

UCHWAŁA NR XLVII/268/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.


w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-11-10 08:34:55

UCHWAŁA NR XLVII/267/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.


w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-11-10 08:34:38

UCHWAŁA NR XLVII/266/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.


w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-11-10 08:28:25

UCHWAŁA NR XLVI/265/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010r.


w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań oraz działalności Burmistrza Łęknicy więcej...

2010-11-10 08:27:08

UCHWAŁA NR XLVI/264/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek nr 414/7, 414/8 na czas określony więcej...

2010-11-10 08:25:19

UCHWAŁA NR XLVI/263/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 sierpnia 2010r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łęknica na lata 2010-2015. więcej...

2010-11-10 08:22:48

UCHWAŁA NR XLVI/262/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010r.


w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania więcej...

2010-10-01 11:41:19

UCHWAŁA NR XLVI/261/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji więcej...

2010-10-01 11:40:25

Uchwała Nr XLVI/260/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r.


zmieniająca uchwałę Nr XLV/2l49l20l0 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia26 sierpnia 20l0 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej Gminy Łęknica, rodzaju i szczegołowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budzettr więcej...

2010-10-01 11:03:56

UCHWAŁA NR XLVI/258/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 8 września 2010r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-10-01 10:33:10

UCHWAŁA NR XLVI/257/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-10-01 10:21:39

UCHWAŁA NR XLVI/256/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010 r.


w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej więcej...

2010-10-01 10:08:14

UCHWAŁA NR XLVI/255/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010 r.


w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego więcej...

2010-10-01 10:06:08

UCHWAŁA NR XLVI/254/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010r.


w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy więcej...

2010-10-01 10:04:43

UCHWAŁA NR XLVI/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 września 2010r.


w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy więcej...

2010-09-08 12:03:57

UCHWAŁA NR XLV/252/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 26 sierpnia 2010r.- uchylona


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie i transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w Gminie Łęknica więcej...

2010-09-08 12:00:17

UCHWAŁA NR XLV/251/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 26 sierpnia 2010r. - UCHYLONA


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg więcej...

2010-09-08 11:55:32

UCHWAŁA NR XLV/249/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 26 sierpnia 2010r.


w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęknica, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu więcej...

2010-09-08 11:53:01

UCHWAŁA NR XLV/248/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 26 sierpnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 353/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 sierpnia 2010r. w sprawie wydania przepisów porządkowych w związku z zagrożeniem powodziowym więcej...

2010-09-08 11:50:27

UCHWAŁA Nr XLV/247/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 26 sierpnia 2010 roku


w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łęknica. więcej...

2010-08-19 13:00:43

UCHWAŁA NR XLIV/246/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 08 lipca 2010r.


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2001r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” więcej...

2010-08-19 12:51:21

UCHWAŁA NR XLIV/245/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 08 lipca 2010r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica. więcej...

2010-08-19 11:42:41

UCHWAŁA NR XLIII/244/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-08-19 11:38:57

UCHWAŁA NR XLIII/243/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.


w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze więcej...

2010-08-19 11:35:26

UCHWAŁA Nr XLIII/242/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.


w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2009 rok więcej...

2010-06-29 13:48:09

UCHWAŁA NR XLIII/241/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.


w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim. więcej...

2010-06-29 13:46:52

UCHWAŁA NR XLIII/240/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.


w sprawie współdziałania Gminy Łęknica z Województwem Lubuskim w realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego więcej...

2010-06-29 13:46:25

UCHWAŁA NR XLIII/239/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.


w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Łęknicy. więcej...

2010-06-29 13:40:56

UCHWAŁA NR XLII/238/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu więcej...

2010-06-29 13:25:40

UCHWAŁA NR XLII/236/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-06-14 11:29:36

UCHWAŁA NR XLII/235/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2010-06-14 11:20:57

UCHWAŁA NR XLII/234/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-06-14 11:20:08

UCHWAŁA NR XLII/233/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-06-14 11:18:09

UCHWAŁA NR XLII/232/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-06-01 14:34:30

UCHWAŁA NR XLII/231/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.


w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego więcej...

2010-06-01 14:32:24

UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.


w sprawie :przystąpienia Gminy Łęknica do spółki pod firmą Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żarach i objęcia przez Gminę Łęknica udziałów w tej spółce więcej...

2010-05-21 08:47:02

UCHWAŁA NR XLI/229/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 22 kwietnia 2010r.


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Nr XXXIV/186/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2010 rok. więcej...

2010-05-21 08:45:53

UCHWAŁA NR XLI/228/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 22 kwietnia 2010r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu więcej...

2010-05-21 08:43:26

UCHWAŁA NR XLI/227/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 22 kwietnia 2010r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych więcej...

2010-05-21 08:41:53

UCHWAŁA NR XLI/226/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 22 kwietnia 2010r.


w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam więcej...

2010-05-21 08:37:50

UCHWAŁA NR XLI/225/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 22 kwietnia 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-05-21 08:36:40

UCHWAŁA NR XLI/224/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 22 kwietnia 2010r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-05-21 08:36:05

UCHWAŁA NR XLI/223/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 22 kwietnia 2010r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknicy więcej...

2010-05-21 08:35:23

UCHWAŁA NR XLI/222/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 22 kwietnia 2010r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy więcej...

2010-04-16 08:44:50

UCHWAŁA NR XL/221/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 marca 2010r.


w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą" więcej...

2010-04-16 08:42:35

UCHWAŁA NR XL/220/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 marca 2010r.


w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do rady gminy więcej...

2010-04-16 08:41:37

UCHWAŁA NR XL/219/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 marca 2010r.


w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Łęknicy więcej...

2010-04-16 08:40:19

UCHWAŁA NR XL/218/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 marca 2010r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-04-16 08:39:26

UCHWAŁA NR XL/217/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 marca 2010r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-04-16 08:38:13

UCHWAŁA NR XL/216/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 marca 2010r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-04-14 14:49:29

UCHWAŁA NR XXXIX/215/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 26 lutego 2010r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok dla Gminy Łęknica więcej...

2010-04-14 14:47:02

UCHWAŁA NR XXXIX/214/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 26 lutego 2010r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica na 2010 rok więcej...

2010-02-08 09:38:17

UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 stycznia 2010r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu. więcej...

2010-02-08 09:34:43

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 stycznia 2010r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r. oraz przedłożenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2010r. więcej...

2010-02-08 09:33:33

Uchwała NR XXXVIII/211/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2010r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2010r. więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI