2012-03-12 10:11:22

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 3.2012


projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2012 roku. więcej...

2012-02-15 15:10:37

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 2.2012


Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości rekultywowanych gruntów po składowiskach odpadów. więcej...

2012-02-07 11:50:19

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 1.2012


Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. więcej...

2011-12-01 10:01:56

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 12.2011


1) projekt uchwały w sprawie zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 30 listopada 2011r. do 10 grudnia 2011r. Forma konsultacji: zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń więcej...

2011-11-30 11:30:16

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 11.2011


Przedmiot konsultacji: 1) projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łęknica Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 30 listopada 2011r. do 10 grudnia 2011r. więcej...

2011-10-19 09:27:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 10.2011


Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica, projekt uchwały RM w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2012r. więcej...

2011-10-04 13:44:23

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 9.2011


Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. więcej...

2011-08-18 14:10:21

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 8.2011


projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica więcej...

2011-06-17 11:04:04

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 7.2011


projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 17 czerwca 2011r. do 27 czerwca 2011r. więcej...

2011-06-17 11:01:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 6.2011


projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 17 czerwca 2011r. do 27 czerwca 2011r. więcej...

2011-06-17 11:00:42

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 5.2011


projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 17 czerwca 2011r. do 27 czerwca 2011r. więcej...

2011-05-18 12:34:24

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 4.2011


Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łęknica Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 19 maja 2011r. do 28 maja 2011r. więcej...

2011-04-14 07:53:37

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 3.2011


projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2011r.(piątek) godz. 9.00 więcej...

2011-03-15 14:45:49

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 2.2011


Przedmiot konsultacji: 1) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2010. 2) projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. więcej...

2010-10-12 12:10:57

Ogłoszenie z dnia 14.10.2010r. o przeprowadzeniu konsultacji


Konsultacje aktu prawa miejscowego więcej...

2009-10-30 14:22:43

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Konsulatacje projektu „Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi na rok 2010" więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI