2012-04-12 08:54:05

Informacja dla osób głucho-niemych - załatwianie spraw w urzędzie


INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ.U. Nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom doświadczającym trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:
-  e-mail  na adres sekretariat@umleknica.pl
- faxem  na nr 68 36 24 701,
- telefonicznie na nr 68 36 24 700, 68 36 24 707,
-  drogą  pocztową.

 

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 12.04.2012 08:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 49

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI