1970-01-01 01:00:00


Miejski Zakład Komunalny


Adres

ul. Hanki Sawickiej 1 68-208 Łęknica

Dyrektor

mgr inż. Jerzy Kamiński

Telefony

-Dyrektor  36-24-172

-Dział Usług Komunalnych 36-24-171

-Biuro Kasa 36-24-173

-Oczyszczalnia Ścieków 36-24-174

-Wodociągi 36-24-176

-Księgowość 36-24-160

Zakres działania

- administrowanie budynkami oraz terenami przydomowymi stanowiącymi własność gminy oraz budynkami prywatnymi i zakładów pracy w systemie zleconym,

- zaopatrzenie miasta w wodę,

- bieżąca konserwacja oraz remonty urządzeń wodnych, regulacja zagadnień wodno-prawnych z tym związanych,

- utrzymanie i eksploatacja miejskiej oczyszczalni ścieków i obiektów z nią związanych,

- usuwanie nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta,

- utrzymanie i konserwacja wysypiska odpadów komunalnych łącznie z odzyskiem makulatury,

- prowadzenie szaletów miejskich,

- utrzymanie i konserwacja terenów zielonych,

- prowadzenie usług pogrzebowych i cmentarnych,

- prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych w zakresie drogownictwa miejskiego,

- prowadzenie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 01.01.1970 01:00
Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2008 13:57
Liczba wyświetleń: 2119

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 wersja archiwalna 09.08.2005 09:27 Dawid Śliwiński
2 wersja archiwalna 10.06.2005 14:50 Zieliński
3 wersja archiwalna 10.06.2005 14:34 Zieliński
4 wersja archiwalna 01.01.1970 01:00 Zieliński

2005-08-09 09:29:03

Statut Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 09.08.2005 09:29
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2005 09:31
Liczba wyświetleń: 2505

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała Nr III-17-2010.pdf 2012-03-15 13:17:12 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Statut Miejskiego Zakładu Komunalnego 09.08.2005 09:29 Zieliński

2006-12-11 10:22:21

Zamówienie na dostawę materiałów instalacyjnych do przebudowy Strażnicy Straży Granicznej


MZK 4/12/06

Łęknica, 2006-12-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana 

nazwa zamówienia:

Dostawa - materiałów instalacyjnych do przebudowy Strażnicy Straży Granicznej

ul. XX - Lecia 7 68 - 208 Łęknica

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Komunalny

ul. Hanki Sawickiej 1

68-208 Łęknica

brak

mzkleknica@wp.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku, godz. 7.00 -15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony pon. 60.000 euro

3)  [o]   Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: MZK Łęknica ul. Hanki Sawickiej 1 68-208 Łęknica tel. 0-68-36-24-173 cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 

     [ ]   Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych       warunków zamówienia: adres strony internetowej

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Dostawa - materiałów instalacyjnych według załączonego zestawienia

podanego w S.I.W.Z

 

Wspólny Słownik Zamówień: 27220000-3

27726100-1

25212000-0

28221110-1

25232100-7

            Słownictwo główne      Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)         

Główny przedmiot                              

Dodatkowe przedmioty                                  

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  [o]   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  [ ]   Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówieni : 29.12.2006r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Cena 100%

8) Informacja na temat wadium:

Nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                            |100     |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

 [o]   w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Komunalny

ul. Hanki Sawickiej 1

68-208 Łęknica

Pokój nr 1

inne

 [ ]   w innym miejscu Nazwa

Ulica

Kod Miejscowość

Pokój nr

inne

do dnia 2006-12-27 do godz. 9:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 [o]   w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Komunalny

ul. Hanki Sawickiej 1

68-208 Łęknica

Pokój

 [ ]   w innym miejscu Nazwa

Ulica

Kod Miejscowość

Pokój

dnia 2006.12.27 o godz. 9.30.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30dni dni , tj. do dnia 2007-01-29

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

____________________________________

Nazwa zamawiającego

Informacje o artykule

Autor: Miejski Zakład Komunalny
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 11.12.2006 10:22
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2006 10:22
Liczba wyświetleń: 1524

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik specyfikacja.shs Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2006-12-11 10:23:33 Zieliński
załącznik załącznik nr 1.shs Załącznik Nr 1 2006-12-11 10:23:53 Zieliński
załącznik załącznik nr 2.shs Załącznik Nr 2 2006-12-11 10:24:02 Zieliński
załącznik załącznik nr 3.shs Załącznik Nr 3 2006-12-11 10:24:28 Zieliński
załącznik załącznik nr 4.shs Załącznik Nr 4 2006-12-11 10:24:39 Zieliński
załącznik załącznik nr 5.shs Załącznik Nr 5 2006-12-11 10:24:51 Zieliński

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI