1970-01-01 01:00:00


Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

68-208 Łęknica
ul. Żurawska 1  

Kierownik

Alina Andrus

Kontakt

tel. 068 3624-721, 3624-722

e-mail: opieka@umleknica.pl

Informacje

Przedmiot i zakres działania Ośrodka

 

Działania Ośrodka mają na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działania powinny w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

 

1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3. udzielanie świadczeń pieniężnych i rzeczowych oraz zapewnienie usług opiekuńczych;

4. pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

5. praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobą i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

 

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:

 

1. ustawowo zlecone lub powierzone przez wojewodę;

2. własne gminy

 

  

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminy należą:

 

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;

2. przyznawanie pomocy rzeczowej

3. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy;

 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy należy:

 

1. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym;

2.  świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;

3. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
4.udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

5. praca socjalna

6. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

 

Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej:

 

1. przyznanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych, okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych;

3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione;

4. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione;

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

6. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego

7. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

8. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;

 

Ośrodek realizuje swoje zadania współdziałając z Wydziałem Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z Radą Gminy, Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, placówkami służby zdrowia i oświatowo- wychowawczymi oraz osobami fizycznymi.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 01.01.1970 01:00
Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2008 14:00
Liczba wyświetleń: 1213

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 wersja archiwalna 27.11.2006 09:13 Dawid Śliwiński
2 wersja archiwalna 07.06.2006 12:15 Zieliński
3 wersja archiwalna 10.06.2005 14:50 Zieliński
4 wersja archiwalna 10.06.2005 14:37 Zieliński
5 wersja archiwalna 01.01.1970 01:00 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI