2005-08-26 11:57:50

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęknicy


KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY

PREAMBUŁA

Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi w służbie publicznej kierują się pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

ZASADY OGÓLNE

 Artykuł 1

 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
 2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.
 3. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.
 4. Pracownicy samorządowi, którzy wskutek swego postępowania w miejscu pracy, jak i poza nim, narażają się na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych, naruszają normy niniejszego Kodeksu.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Artykuł 2

Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

W szczególności pracownicy samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:

- praworządności,

- bezstronności i bezinteresowności,

- obiektywizmu,

- uczciwości i rzetelności,

- odpowiedzialności,

- jawności,

- dbałość o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,

- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

WYKONYWANIE ZADAŃ

Artykuł 3

 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań oraz godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim
 2. Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem; podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

Artykuł 4

Pracownicy Urzędu pełniąc służbę publiczną:

- działają bezstronnie i bezinteresownie,

- nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty,

- nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi,

- nie angażują się w działania o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym,

- pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia ani po jego ustaniu) z tytułu sprawowanego urzędu,

- nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób,

- nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym; w sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść' interesu publicznego,

- korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów,

- nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

Artykuł 5

 1. Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
 2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

  Artykuł 6

  Pracownicy Urzędu pełniąc służbę publiczną:

  - ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć,

  - zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność,

  - ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośredniemu przełożonemu,

  - zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu.

  Artykuł 7

  Pracownicy samorządowi:

  - są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne; kwalifikacje i umiejętności zawodowe,

  - rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania obowiązków, a urząd stwarza im po temu możliwości,

  - są lojalni wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń,

  - udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.

  Artykuł 8

  1. W kontaktach z obywatelami pracownicy samorządowi zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.
  2. Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA

  Artykuł 9

  Za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Artykuł 10

  1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
  2. Kierownictwo Urzędu upowszechni zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych pracowników, wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 26.08.2005 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2008 13:35
Liczba wyświetleń: 1409

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik P1010001.JPG Zdjęcie Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Łęknicy. 2005-09-28 14:29:22 Zieliński

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 wersja archiwalna 26.08.2005 12:02 Dawid Śliwiński
2 wersja archiwalna 26.08.2005 11:57 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI